1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Beleidsuitgangspunten

Werkwijze
Hoofdactiviteit van de SBA is het financieel en bestuurlijk-organisatorisch ondersteunen van buitenlandse dierenasielen die zelf niet in staat zijn een verantwoorde opvang in stand te houden. Daarbij gaan wij niet over een nacht ijs. Een asiel komt pas voor structurele steun in aanmerking, nadat we hebben vastgesteld dat het om een bonafide en levensvatbaar initiatief gaat. Daarbij worden werkwijze, beleid en administratie terdege doorgelicht en investeringsaanvragen grondig op hun haalbaarheid gecheckt. De SBA werkt immers met geld van donateurs die op haar deskundigheid en betrouwbaarheid rekenen.
De SBA is een vrijwilligersorganisatie met een ‘eigen’ gezicht en identiteit, die echter ook openstaat voor samenwerking met andere organisaties. In dat kader werken wij bijvoorbeeld nauw samen met de Nederlandse Dierenbescherming, maar ook met organisaties in de diverse landen waar onze asielen zijn gevestigd.
Behalve asielen financiert de SBA ook initiatieven die bijdragen aan een meer fundamentele oplossing van het zwerfdierenprobleem in een land. Zo initiëren en ondersteunen wij ter plekke chipacties en sterilisatiecampagnes. Daarbij worden grote aantallen zwerfdieren gechipt en gecastreerd/gesteriliseerd, om zo de ongebreidelde groei van populaties honden en katten tegen te gaan.
De SBA pleit voor de aanpak van het zwerfdierenprobleem in de desbetreffende landen zelf. Dat wil zeggen dat wij geen actief beleid voeren voor het importerennaar Nederland van zwerfdieren.


Beleidsplan
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

  • Asielen die al jaren een financiële ondersteuning in hun exploitatiekosten van de SBA ontvangen, blijven die, bij gebleken noodzaak, ontvangen.
  • Aanvragen voor financiële exploitatie-ondersteuning van asielen worden in beginsel beperkt tot Europa. Uitgangspunt hierbij is terughoudendheid.
  • Het aandachtsveld is gericht op Europa,
  • Alle Europese asielen komen voor projectfinanciering, mits voorafgaand onderbouwd met een goed plan met offerte(n), in aanmerking voor een financiële bijdrage. Uiteraard op grond van een bestuursbesluit.
  • Alle projectvoorstellen buiten Europa komen in beginsel niet in aanmerking voor financiële ondersteuning. Uitzondering geldt voor die asielen die al jarenlang een relatie hebben met SBA
  • Alle instanties die een bijdrage ontvangen, hebben de verplichting met regelmaat verslag te doen van hun activiteiten en m.n. bij projectfinanciering zowel met woord als beeld verslag te doen aan SBA (voor onze fondsenwerving). 
  • De SBA beoogt tot vergroting van het aantal donateurs. Voor het zijn van donateur is geen minimum- of maximumbedrag gesteld. Geadviseerd wordt een bijdrage naar draagkracht.
  • Donateurs en andere sympathisanten die de doelstelling en activiteiten van de SBA onderschrijven, ontvangen 2 x per jaar een Nieuwsbrief. In de Nieuwsbrief wordt  actuele informatie verstrekt over resultaten van het gevoerde beleid, gerealiseerde projecten en andere ondersteuning aan buitenlandse asielen.
  • Social media worden actief ingezet om een ieder kennis te laten nemen van het werk van SBA en, naast kennisneming daarvan, ook te bewegen tot financiële ondersteuning van één of meer projecten.