1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Privacyverklaring

De Stichting Buitenlandse Asielen (SBA verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. De SBA acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De SBA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

 

Leeswijzer

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Verder geven wij aan op welke grond wij de persoonsgegevens verwerken, wie toegang hebben tot deze gegevens en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Ten slotte leggen wij uit welke rechten u hebt als betrokkene en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Persoonsgegevens zijn alle stukjes informatie over een persoon die direct of indirect tot die persoon te herleiden is. U kunt hierbij denken aan uw naam, adres, postcode of woonplaats, telefoonnummer(s).

De SBA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de donateurs en belangstellenden van het SBA. De SBA verwerkt alleen persoonsgegeven die toereikend zijn gelet op de doeleinden, waarvoor de persoonsgegeven worden verzameld. Deze doeleinden zijn:

 • het beheren van de ledenadministratie;
 • het ontvangen van donaties;
 • het beheren van de financiële administratie;
 • het beheren van de donateursadministratie;
 • (geanonimiseerd) statistisch onderzoek;
 • het voeren van campagnes;
 • donateurs- en fondsenwerving.

 

De persoonsgegevens die de SBA verwerkt, zijn op te delen in drie categorieën:

 • Persoonlijke en contactgegevens (naam, geboortedatum, adresgegevens, etc.);
 • Financiële gegevens (IBAN, betaalgegevens, etc.);
 • Donateurschapsgegevens.

 

Nieuwsbriefontvangers:

De SBA verwerkt de persoonsgegevens van de mensen die een nieuwsbrief van ons ontvangen en geen donateur zijn:

 • Persoonsgegevens: E-mailadres

 

De SBA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken, waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. Op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor een bepaald doeleinde, verwijderen wij uw gegevens.
De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is wisselend. De bewaartermijn is afhankelijk van het soort persoonsgegeven en het doeleinde waarvoor het gegeven wordt verwerkt.

De SBA behandelt uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk. Wij delen deze niet aan derden zonder uw expliciete toestemming.

Binnen de SBA zijn verschillende personen bevoegd om uw gegevens in te zien:

 • Bestuursleden en medewerkers - voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie;
 • Uw daadwerkelijke persoonsgegevens worden beheerd door de ledenadministratie binnen de SBA. De contactgegevens vindt u verderop in deze privacyverklaring.
  De medewerkers en bestuursleden hebben (slechts) inzage in een beperkte set persoonsgegevens. Zo kan de secretaris uw NAW-gegevens inzien, terwijl de penningmeester uw betaalgegevens kan bekijken.
  De medewerkers zijn op de hoogte van de juiste en vertrouwelijke wijze waarop zij met uw persoonsgegevens om moeten gaan.

Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, hebt u verschillende rechten. Dit zorgt ervoor dat u beter inzicht kunt krijgen in de persoonsgegevens die het SBA over u heeft opgeslagen. Bovendien kunt u beter grip krijgen op de wijze waarop bedrijven met u persoonsgegevens omgaan.
De verschillende rechten zijn:

 • Recht op inzage
  Dit recht maakt het voor u mogelijk om te vragen welke gegevens wij van u hebben.
 • Recht op correctie
  Als blijkt dat we verkeerde persoonsgegevens van u hebben, moeten wij dit corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden
  Dit recht brengt met zich mee dat wij uw gegevens moeten verwijderen als u erom vraagt.
 • Recht om beperking van een verwerking die wij uitvoeren
  In bepaalde gevallen mag u aangeven dat wij moeten stoppen met het verwerken van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld als uw gegevens mogelijk onjuist zijn of als de gegevens niet meer nodig zijn.
 • Recht van bezwaar
  In sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Recht om uw gegevens (op uw verzoek) over te dragen naar een andere instelling
  Wij streven ernaar om binnen één maand gehoor te geven aan uw verzoek. Dit is afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek.

Welke persoonsgegevens van u worden door de SBA geregistreerd:
a. Geslachtsnaam;
b. Voornamen/voorletters
c. Tussenvoegsels
d. Donateursnummer / relatienummer
e. Woonadres
f. Postcode
g. Jaar van ontvangst donatie
h. E-mailadres

Let op! Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming (u hebt in het verleden expliciet toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken), mag u die toestemming altijd intrekken.

Ten slotte...
Wij streven ernaar om het privacybeleid zo actueel mogelijk te maken en te houden. Om die reden kan het SBA het privacybeleid wijzigen. De wijzigingen worden bekendgemaakt via de website.

Vlaardingen, mei 2018.